SPICE - ISO/IEC15504

TS ISO/IEC 15504 SPICE yazılım geliştiren firmaların, kuruluşları için ISO ve IEC tarafından ortak olarak geliştirilmiş bir standarttır. Standardın amacı yazılım geliştirmesini süreçler haline bölerek tam denetim ve kontrol sağlamaktır. Bu süreçlerden bahsedecek olursak Üç ana grup altında toplayabiliriz.

 

Mühendislik süreci

Destek Süreci

Yönetim Süreci

 

SPICE- TS ISO/IEC 15504 standardında hizmet vermek isteyen bir kuruluş bu iki süreci ve alt süreçlerini tam anlamıyla uygulaması gerekmektedir.

 

Mühendislik Süreçleri

 

Gereksinim Yönetimi, Tasarım Süreci, Geliştirme Süreci, Entegrasyon süreci, Test süreci ve Kurulum ve işletim süreci olmak üzere 6 ara süreçten oluşmaktadır.

 

1.Gereksinim Yönetimi: Gereksinimlerin yönetilmesi  yazılım talebi oluşturan müşterinin isteklerini ve beklentilerini içermeli ve sürece bu doğrultuda yön vermelidir. oluşturulacak dokümantasyon talepleri açık açık yansıtmaldır.

 

2.Tasarım süreci: Gereksinim yönetiminin çıktılarının tasarlanması planlanması sürecidir. Tasarım için gerekli dokuman  Bu aşamada tasarım dokümanları, proje oluşturulması için yapılan çalışmaları içermektedir. 

3. Geliştirme süreci: Tasarım faaliyetinden çıkan sonuçların ilgili personellere görevlendirmelerinin yapılıp geri dönen problem kayıtlarının oluşturulmasını da içermektedir. 

4. Entegrasyon süreci: Geliştirme yapılan yazılım başka sistemler ile entegrasyonu oluşabilecek durumların incelendiği süreçtir. Yazılım yaşam döngüsü içerisinde süreç entegrasyona tabi tutularak gerçekleştirilir.

5. Test süreci: Yazılım üzerindeki riskler de belirlenmek suretiyle gerçekleştirilen yazılımda testlerin gerçekleştirme sürecidir.

6. Kurulum ve işletim süreci: Bu süreç kodlaması tamamlanmış, entegrasyon sorunları tamamlanmış, testleri yapılmış olan yazılımın işletmeye alınma aşamasıdır. 

 

Destek süreçleri 

 

1. Doğrulama süreci : Kodlaması gerçekleştirilen yazılımın çeşitli araçlar ile doğrulamalarının yapılması aşamasıdır. fxcod, pmd, checkstyle gibi araçlar kullanılmaktadir.

 

2. Geçerleme süreci : Gereksinim tanımları, test sonuçları ile yazılımın kontrolünün sağlanması sürecidir.

3. Önleyici Faaliyet İsteği süreci: Uygunsuzluklar, Denetim Sonuçları, Problemler, Test Sonuçları, Proje Sonuçları, Şirket Vizyonu, Misyonu ve Hedefleri, Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları, Veri Analizi Sonuçları ve Tedarikçi Değerlendirme Sonuçları üzerinden oluşabilecek sorunlar için faaliyetlerin planlanması sürecidir.

4. Kalite Güvence Süreci: Yazılımın uygun kalitede istenilen ile gerçekleşen arasında farklılıkları tamamen sonlandırmak için gerçekleştirilen süreçtir.

5. Dokümanların kontrolü süreci: Tüm yazılım geliştirme proje yönetimi, müşteri ile ilişkilerde devam eden bütün süreçlerin dokümantasyonunun yönetimi sürecidir.

6. Problem ve değişiklik yönetimi süreci: Yazılım geliştirme ve diğer ilgili süreçlerde oluşabilecek her türlü sorun ve değişiklikler bu süreç ile yönetilmektedir. 

7. Ortak gözden geçirme süreci: Proje yürüten tüm paydaşlar ile oluşan ve oluşabilecek bütün sorunların ele alınıp gerekli tedbirlerin yürütüldüğü süreçtir. 

8. İç denetim süreci: Diğer yönetim sistemlerindekine benzer yapıda olan işleyen sistemi kontrol etmek amaçlı iç bir kontrole tabi tutma sürecidir.

9. Düzeltici önleyici faaliyet süreci: Yazılım gerçekleştirmesi ve proje yönetimi aşamasında oluşabilecek her türlü sorunun giderilmesi ile ilgili olan süreçtir. 

10. Kayıtların kontrolü süreci: Sistem içerisinde tutulan bütün kayıtların saklanması, yedeklenmesi sürecidir.

 

Yönetim Süreci

 

1. Proje Yönetimi süreci: Projenin yönetilmesi proje planı, değişiklik yönetimi, test planı ve sonuçlarını da içeren bir süreçtir.

2. Konfigurasyon Yönetimi süreci: Sürüm yönetimi de dahil olmak üzere proje süreci yazılım süreci için oluşturulacak olan dağılım ve eğilim raporlarını da içeren bir süreçtir. 

3. Risk yönetimi süreci : Sistemin her aşamasında oluşabilecek risklerin takibi işlenmesi sürecidir.

4. Sürüm yönetim süreci: Sürüm notları, sürüm yönetim planı, test sonuçları, sürüm yönetim kılavuzunu içeren süreçtir.